Postępowanie upadłościowe

Głównym celem postępowania upadłościowego jest zabezpieczenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu, przy jednoczesnym – o ile racjonalne względy na to pozwolą – zachowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie upadłościowe ma zastosowanie wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub takich, co do których istnieje uzasadniona obawa nieuchronnej niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. Dłużnik jest ograniczony terminem do złożenia wniosku, bowiem jest on zobowiązany zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie do 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Warunki wszczęcia postępowania upadłościowego

Upadłość może być ogłoszona wobec przedsiębiorcy, który utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań lub, gdy zobowiązania przekraczają wartość jego majątku. Dodatkowo, do ogłoszenia upadłości konieczne jest stwierdzenie, że nieopłacone zobowiązania nie są konsekwencją przejściowych trudności, ale stanowią trwałą utratę zdolności finansowej. Dodatkowo majątek dłużnika musi być w stanie pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Jak ogłosić upadłość?

Charakterystyczną cechą postępowania upadłościowego jest to, że może ono zostać wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie. Tymi podmiotami są wyłącznie: dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli osobistych. Ogłoszenie upadłości skutkuje pozbawieniem dłużnika prawa dalszego sprawowania zarządu nad prowadzonym przedsiębiorstwem oraz korzystania z jego majątku, który po ogłoszeniu upadłości tworzy masę upadłości służącą zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad masa upadłości obejmuje syndyk, który prowadzi proces likwidacji majątku dłużnika pod nadzorem sędziego- komisarza. Funkcję syndyka może pełnić wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach postępowania upadłościowego możliwe jest przeprowadzenie procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Postępowanie upadłościowe to długotrwały i skomplikowany proces. W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc w zakresie przygotowania odpowiadającego wymogom formalnym wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zgromadzenia wszystkich niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów. Świadczymy również pomoc prawna zapewniającą aktywny udział wierzyciela w toku postępowania upadłościowego m.in. poprzez przygotowanie dokonanie zgłoszenia wierzytelności, udział w zgromadzeniu wierzycieli, czy też zaskarżaniu listy wierzytelności.

Odwiedź nas