Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (pre-pack) to korzystne rozwiązanie dla dłużnika, inwestora oraz wierzycieli, którzy mają szansę odzyskać swoje należności szybciej i w wyższym stopniu niż podczas tradycyjnego postępowania upadłościowego. Pre-pack umożliwia zachowanie ciągłości pracy przedsiębiorstwa oraz daje inwestorowi okazję do nabycia przedsiębiorstwa upadłego w stanie wolnym od obciążeń. Zaletą przygotowanej likwidacji jest znaczne skrócenie czasu trwania postępowania, ponieważ rozstrzygnięcie o sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub znacznej części majątku zapada w postępowaniu o ogłoszenie upadłości wraz z postanowieniem o ogłoszeniu upadłości, a zatem jeszcze przed właściwym postępowaniem upadłościowym. To z kolei przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia wierzycieli.

Na czym polega przygotowana likwidacja pre-pack?

W dużym uproszczeniu pre-pack to samodzielne przygotowanie sprzedaży części lub całości upadającego przedsiębiorstwa, jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik i przyszły nabywca uzgadniają warunki sprzedaży, które następnie zatwierdza sąd. To znacznie ułatwia późniejsze przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Interesy wierzycieli pozostają odpowiednio zabezpieczone. Największą korzyścią jest skutek egzekucyjny sprzedaży, czyli nabycie przez przyszłego inwestora przedsiębiorstwa bez zobowiązań i obciążeń.

Kto może złożyć wniosek o pre-pack?

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji może złożyć dłużnik lub jego wierzyciel. Wniosek może zostać złożony na każdym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, zarówno z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jak i później. Zawsze jednak musi on zostać złożony przed wydaniem prawomocnego postanowienia rozstrzygającego o ogłoszeniu upadłości. Wniosek powinien wskazywać przynajmniej cenę i osobę przyszłego nabywcy. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, nowego nabywcę ustala się drogą aukcji w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Nasza Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży oraz w skompletowaniu wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia tej procedury dokumentów. Udzielamy merytorycznego wsparcia od momentu zatwierdzenia warunków sprzedaży przez sąd, aż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Odwiedź nas